Portfolio > Kites

Made from a disassembled kimono.