Portfolio > Metal Sculptures

Yellow Taxi dome light, Roof light, Taxi light
Yellow Lamp with Yellow base
2012