Portfolio > Kites

kite, decorative kite, michael thompson kite
A Garden to Sleep In
silk kimono, muslin, bamboo
3' x 4'
2014